• he
    • en

תנאי שימוש

1. כללי
1.1 החברה לפיתוח קיסריה, אדמונד בנימין דה רוטשילד בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר") הינה מקימה ומפעילה אתר זה (להלן: "האתר"), לצורכי ידע אישי, השכלה ותקשורת. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש") וכן להוראות כל חוק ודין. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך, ללא כל הגבלה או הסתייגות, לאמור בתנאי שימוש אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה, ועל כן הנך מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

כל שימוש בתוכן אתר זה או קישור אליו, אסורים בהחלט, אלא בהתאם לתנאי השימוש להלן.

1.2 החברה מחזיקה אתר זה כשירות לקהילת האינטרנט. האתר תוכנן לספק מידע כללי על החברה ופעולותיה. דפים אינו אינם מכוונים על מנת לתת יעוץ כלשהו, בתחומי השקעה או בתחומים אחרים, או לספק הנחיות מדויקות באשר לפעילותה של החברה ו/או ולדרישות המתחייבות ממערכות יחסים חוזיות או אחרות שיש לך עם החברה.

1.3 אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

1.4 השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

2. הסכמה לתנאי השימוש באתר
2.1 אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

2.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

2.3 בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

2.3.1 שימוש בלוח המודעות הקהילתי המתפרסם באתר (להלן: "לוח המודעות") או שימוש בכל דרך אחרת של ביטוי באתר, שלא בשפה נאותה.

2.3.2 שליחת כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

2.3.3 פגיעה בפרטיותו של אדם או גולש אחר (להעביר מידע באמצעות לוח המודעות או באמצעים אחרים על אדם או גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו או כל אמצעי זיהוי אחר). זכור! המידע שתמסור לפרסום באתר עלול להיות חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון).

2.3.4 למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

2.3.5 התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.

2.3.6 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו.

2.3.7 שליחה ללוח המודעות מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.

2.3.8 שימוש המפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

2.3.9 שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

2.3.10 פירסום ו/או הצעה למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות באופן שאינו מורשה ע"י החברה בכתב ומראש.

2.3.11 העלאה ללוח המודעות הודעות פרסומיות מסחריות בצורה ישירה או במסווה של הודעות פרטיות או הודעות תוכן.

2.3.12 לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.

2.3.13 זיוף או מחיקת אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.

2.3.14 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

2.3.15 הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר(mirror) , ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.

2.3.16 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אתר זה.

2.3.17 להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).

3. הסרה או הגבלה של תכנים באתר

3.1 החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים אי אלו מתנאי השימוש ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

3.2 בתנאי שימוש אלה: "תכנים" – לרבות הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, מידע.

3.3 חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הינך מנוע מלפרסם בלוח המודעות בפרט ובאתר בכלל את התכנים הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים ללוח המודעות, לפורום או לצ'ט בו הינך נמצא.

3.4 הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה לפורום הגולשים מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לחברה לעשיית כל שימוש בהודעה בתוכנה.

3.5 החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה ללוח המודעות.

3.6 כל מסר או מידע עלולים להימחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. החברה אינה מתחייבת שמידע שמצאת ו/או פרסמת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.

3.7 הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי החברה רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם ללוח המודעות, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, החברה אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד החברה.

4. הגבלת אחריות של החברה
4.1 החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר, בלוח המודעות ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל צפייה או שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (download).

4.2 מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת לוח המודעות (ו/או כל אמצעי אחר שאפר ויועלה לאתר, כגון: פורומים או צ'טים). למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר באמצעות קישור (Link). כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

4.3 החברה לא בחנה את האתרים המופיעים באתר באמצעות קישור (Link), ואינה אחראית לתוכן של כל אתר אחר או דף חיצוני המקושר לאתר. המעבר והקישור לאתרים אחרים ו/או דפים חיצוניים נעשה על אחריותך בלבד.

4.4 כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד ג', אינה כוללת את מפעילת האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

4.5 השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (As is) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

4.6 הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בשימוש בלוח המודעות אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכדו', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מהחברה בעניין זה.
יודגש: אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמשים בלוח המודעות ובאתר הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.

4.7 למרות שהחברה עושה מאמצים סבירים לשמור על המידע המועלה על ידה באתר מעודכן ומדויק, הרי שהחברה אינה מציגה או מבטיחה כי התכנים באתר מדויקים או מעודכנים. החברה לא תהיה אחראית לשום פעולה שתעשה בהתבסס על המידע המוצג באתר וחברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חובה לכל טעות, השמטה או אי דיוק במידע המוצג באתר.

5. אחריות המשתמש
המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות ללוח המודעות ו/או המפרסם בכל צורה או דרך שהיא באתר ו/או המשתמש או המופיע באתר באמצעות קישור (Link), מסכים בזאת ומתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו ו/או הקיים באתר שלו בכל אופן שהוא.

6. הגנה על פרטיות
החברה אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש באתר. בנוסף, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אף שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר אינם חוקיות או נעשות לשם ביצוע מעשה שאינו חוקי, לרבות תרמית מכל סוג שהוא או מפרות את תנאי שימוש, או אם הדבר דרוש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו, או אם הדבר דרוש לשם הגנת האינטרסים של החברה, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

7. קניין רוחני
7.1 כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. החברה אינה מבטיחה או מציגה מצג לפיו החומר באתר אינו מפר או הינו בעל זכויות של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. שום דבר באתר לא יתפרש כאילו הוא מעניק, באופן מפורש או משתמע או בכל צורה אחרת, כל זכות לשימוש בקניין רוחני של החברה (בכלל זאת, אך מבלי לגרוע בכלליות האמור, פטנטים, סימנים מסחריים, סימני השירות, שמות מסחריים, זכויות יוצרים או סודות מסחריים). זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה.

7.2 הינך רשאי להוריד (Download) למחשבך את החומר אשר מוצג באתר, למטרות לא מסחריות ולצורך שימוש אישי בלבד, בתנאי כי תשמור ותשאיר את כל ההוראות וההודעות הנוגעות לזכויות יוצרים או לזכויות אחרות הקיימות באתר. אין להפיץ, לשנות, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להעביר, להדביק, או לעשות כל שימוש אחר בחומר באתר, ובכלל זאת בטקסט, בתמונות, בקטעי השמע או הווידאו שבאתר, למטרות שאינן לשימוש אישי ו/או הנושאות אופי פרטי בלבד ושאינו מסחרי או ציבורי.

7.3 תמונות של אנשים או מקומות המוצגות באתר הינם רכושה של החברה או לחלופין מוצגים בהרשאת הבעלים ע"י החברה. השימוש בתמונות אלה על ידך או ע"י מי מטעמך הינו אסור, למעט אם הותר במפורש באתר עצמו. כל שימוש לא מאושר בתמונות אלו יכול להוות הפרה של חוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, חוקי הגנה על פרטיות ופרסום, וכן תקנות וחוקים אחרים בתחום התקשורת. הנך מוזהר בזאת כי החברה תאכוף בצורה קפדנית את זכויות היוצרים שלה בהיקף האפשרי על פי החוק, ובכלל זאת פניה להליכים פליליים.